ติดต่อเรา

Contact Info

ส่วนงานรับผิดชอบ

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อีเมล

center@mcu.ac.th

โทรศัพท์

0 3524 8000