ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๕ ปี มหาจุฬา

การจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๕

– วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ – 

“องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ
(Buddhist Learning Organization)”

ประมวลผลการจัดการความรู้ที่ผ่านมา

Shelf Wood

Shelf Wood

Shelf Wood

Shelf Wood

Virtual Exhibition

แพลตฟอร์มนิทรรศการเสมือนจริงแบบ 2D & 3D กิจกรรมแสดงการจัดการความรู้ ผ่านเว็บไซต์ สามารถแสดงผลได้ทั้งพีซี และโมบายทุกรูปแบบ

ประมวลภาพผลงาน KM 2565

1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ประมวลภาพผลงาน KM 2565

1.2 ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ประมวลภาพผลงาน KM 2565

1.3 ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการ

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | โทรศัพท์ : 0 3524 8000 | อีเมล : center@mcu.ac.th

Copyright © 2022 Knowledge Management MCU