มหาจุฬาฯ พัฒนาศักยภาพการสอนอาจารย์ตอบสนองความต้องการของสังคม

  เมื่อวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์” ณ ชั้น ๔ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนให้อาจารย์ ไม่เพียงแต่สอนในห้องเรียน แต่ให้สอนและนำนิสิตออกปฏิบัติงานนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อคนในสังคมได้จริง โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 

 

       วันที่ ๔ มิถุนายน เวลา ๐๙.๐๐ น. พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้นโยบายแก่คณาจารย์ที่สังกัดคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ของมหาวิทยาลัย ในภาคกลางและภาคใต้ ให้ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ต้องผสมผสานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน สอนให้นิสิตนำความรู้ไปใช้ได้จริงในสังคมปัจจุบัน   

 

บ่ายวันที่ ๔ มิถุนายน และทั้งวันของวันที่ ๕ มิถุนายน มีกิจกรรมการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมความคิดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจ โดยคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ดร.ยุพิน เถื่อนศรี อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ  และอาจารย์รัชดา    คำจริง  
            จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ อาจารย์ในภาคกลางและภาคใต้ ค้นพบว่า การสอนแบบบูรณาการพันธกิจ ๔ ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถทำได้จริงและส่งผลให้นิสิตทั้งพระและคฤหัสถ์เกิดความรู้จากการลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่ ประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม  ทั้งนี้ คณาจารย์ผู้ร่วมประชุมสัมมนา           เชิงปฏิบัติการ ได้มุ่งมั่นและวางแผนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ

 

 

replica audemars piguet watches
replica audemars piguet millenary

Counter: