ด้วยภาระงานและการใฝ่รู้จึงทำให้ได้เรียนรู้

 • ภูริทัต  ศรีอร่าม
  อาจารย์ประจำ  มจร.ห้องเรียนวัดโสธรวราราม


      จากภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ซึ่งเริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนฯ เป็นครั้งแรก  จึงทำให้มองเห็นภาพรวมที่องค์กรจะต้องดำเนินการและปฏิบัติการ  ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อบังคับจากองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาที่โยงไปสู่งานวิจัย  คือ  ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ
      เมื่อมีความจำเป็นต้องสร้างผลงานวิจัย  จึงมีคำถามว่าจะเริ่มอย่างไร ?
      จึงต้องมาหาเกณฑ์คุณภาพของผลงานวิจัยที่จะนำไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาว่าต้องใช้คุณภาพระดับไหน 
  จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผลงานวิจัยที่จะนำมาใช้กับการประกันคุณภาพนั้น  สามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่ายไปจนถึงงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  อันเป็นผลงานของบุคลากรในส่วนงานสามารถนำมาใช้ประกอบหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาได้ทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย์ประจำแล้ว  ต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่องประกอบ  ดังนั้นการทำผลงานวิจัยจึงเป็นภาระงานของอาจารย์ประจำในเชิงบังคับมากขึ้น  เมื่อได้คำตอบตามความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงมีคำถามต่อมาว่าจะหาวิธีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัยจนสามารถผลิตผลงานวิจัยอย่างไร ?
  ประเด็นมีอยู่ ๒ ขั้นตอนหลัก  คือ
      ๑) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัย 
      ๒) บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยได้
      ประเด็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัยนั้น  ในช่วงแรกได้หาแหล่งฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรกลุ่มย่อยก่อน  ในเบื้องต้นได้ทราบข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรม เรื่อง “นักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทย”  ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑  โดยได้ทดลองส่งบุคลากรส่วนหนึ่งที่สามารถไปฝึกอบรมได้ลงทะเบียนสมัครทางเว็บไซต์  รูปแบบการอบรมเป็นลักษณะบรรยายประสบการณ์และการจุดประกายทักษะความคิดด้านการวิจัยในหลายมุมมองของวิทยากรแต่ละท่าน  ด้วยระยะเวลาการอบรมเพียงวันเดียวจึงไม่มีการฝึกปฏิบัติ  สิ่งที่ได้จึงเป็นทักษะความคิดเบื้องต้นและวุฒิบัตรรับรองจากโครงการ
      ต่อมาได้ทราบว่าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมนักวิจัยใหม่  จึงได้จัดส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมและต่อยอดด้วยการเสนอโครงการวิจัยตามลำดับ 
  ประเด็นขั้นตอนที่ ๒ ที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยได้  ในการนี้ได้สนับสนุนให้บุคลากรเสนอโครงการวิจัยต่อสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  เป็นต้นมา
  ด้วยระบบและกระบวนการนำเสนอโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าให้เกิดทักษะความชำนาญด้านการวิจัยของผู้เสนอโครงการฯ  จึงทำให้บุคลากรของห้องเรียนฯ ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อยมาตามลำดับ 
      โดยมีโครงการวิจัยที่ทำสัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  จำนวน ๘ โครงการ 
      จัดเป็นโครงการวิจัย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  จำนวน ๑ โครงการ  กำลังดำเนินการส่งฉบับร่างสมบูรณ์
      โครงการวิจัย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  จำนวน ๓ โครงการ  ส่งฉบับร่างสมบูรณ์และแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑ แล้ว
      โครงการวิจัย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  จำนวน ๔ โครงการ  รายงาน ๓ บทเรียบร้อยแล้ว  กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำฉบับร่างสมบูรณ์  จำนวน ๓ โครงการ,  อีก ๑  โครงการ  อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงาน ๓ บท
     

      ดังนั้น  ภาระงานด้านการวิจัยของห้องเรียนวัดโสธรวราราม  จึงมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง  จากเริ่มแรกที่ไม่มีผลงานอะไรปรากฏเลย  และเมื่อมองถึงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับที่ดีกว่า  ทำให้มองเห็นแนวทางในการวางแผนเพื่อดำเนินการพัฒนาได้ครอบคลุมมากขึ้น.