การจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามแนวพันธกิจ

           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ได้อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ได้รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ไปเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจเป็นเทคนิคการสอนที่มหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนและสนับสนุนให้อาจารย์นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะมีส่วนช่วยให้อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีมาร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          โครงการนี้ จะจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๓ ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑  มีคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ จากภาคกลางและภาคใต้ จำนวน ๗๕ รูป/คน ประกอบด้วย คณาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย       คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส       วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี รวมทั้งโครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการในสังกัดภาคกลางและภาคใต้

          การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบด้วยการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมความคิดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน    การสอนแบบบูรณาการพันธกิจ โดยคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ   อาจารย์รัชดา คำจริง  และอาจารย์สารัล กระจง  

รายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ 

วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ อาคารเรียนรวม ชั้น  ๔  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

***********

 

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ส่วนงาน
พระศรีคัมภีรญาณ กองวิชาการ
พระมหาสุทัศน์  ติสฺสรวาที กองวิชาการ
พระมหากฤษณะ  ตรุโณ,ผศ.ดร บัณฑิตวิทยาลัย
ดร. ศศิวรรณ  กำลังสินเสริม บัณฑิตวิทยาลัย
ดร. บุญเลิศ  โอฐสู บัณฑิตวิทยาลัย
พระมหาทวี  มหาปญฺโญ บัณฑิตวิทยาลัย
พระมหาพรชัย  สิริวโร บัณฑิตวิทยาลัย
พระมหาดนัยพัชร  คมฺภีรปญฺโญ บัณฑิตวิทยาลัย
พระเจริญ  วฑฺฒโน คณะพุทธศาสตร์
๑๐ พระมหามงคลกานต์  ฐิตธมฺโม คณะพุทธศาสตร์
๑๑ ดร. แสวง  นิลนามะ คณะพุทธศาสตร์
๑๒ อาจารย์ธีร์  พุ่มทับทิม คณะพุทธศาสตร์
๑๓ ดร. อิทธิพล  แก้วพิลา คณะพุทธศาสตร์
๑๔ อาจารย์สันติ  เมืองแสง คณะพุทธศาสตร์
๑๕ อาจารย์กฤต  ศรียะอาจ คณะพุทธศาสตร์
๑๖ ผศ. สมควร  นิยมวงศ์ คณะพุทธศาสตร์
๑๗ ดร. ณัทธีร์  ศรีดี คณะพุทธศาสตร์
๑๘ พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล คณะครุศาสตร์
๑๙ พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม คณะครุศาสตร์
๒๐ ผศ.ดร. สมชัย  ศรีนอก คณะครุศาสตร์
๒๑ ผศ.ดร. สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์
๒๒ อาจารย์พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ คณะครุศาสตร์
๒๓ ดร. พรทิพย์  วรรณวิโรจน์ คณะครุศาสตร์
๒๔ ผศ.ดร. สิน  งามประโคน คณะครุศาสตร์
๒๕ ผศ.ดร. ชวาล  สิริวัฒน์ คณะครุศาสตร์
๒๖ ผศ.ดร. สมศักดิ์  บุญปู่ คณะครุศาสตร์
๒๗ อาจารย์พีรวัฒน์  ชัยสุข คณะครุศาสตร์
๒๘ พระครูปฐมวรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
๒๙ พระมหาเผื่อน  กิตฺติโสภโณ คณะมนุษยศาสตร์
๓๐ พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ คณะมนุษยศาสตร์
๓๑ ผศ. สุชน  ประวัติดี คณะมนุษยศาสตร์
๓๒ รศ.ดร. นิลรัตน์  กลิ่นจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์
๓๓ ผศ. โกวิท  พานแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
๓๔ ผศ. มั่น  เสือสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์
๓๕ ผศ. เกรียงศักดิ์  พลอยแสง คณะมนุษยศาสตร์
๓๖ ผศ. ประพันธ์  กุลวินิจฉัย คณะมนุษยศาสตร์
๓๗ พระคมสัน  ฐิตเมธโส คณะสังคมศาสตร์
๓๘ พระสมุห์สมศักดิ์  สิริสาโร คณะสังคมศาสตร์
๓๙ อาจารย์ผดุง  วรรณทอง คณะสังคมศาสตร์
๔๐ อาจารย์เดช  ชูจันอัด คณะสังคมศาสตร์
๔๑ อาจารย์รัฐพล  เย็นใจมา คณะสังคมศาสตร์
๔๒ ดร. เดชา  กัปโก คณะสังคมศาสตร์
๔๓ พระมหาสุพจน์  สุรเมโธ วข.นครศรีธรรมราช
๔๔ พระครูสมุห์อนุกูล  อนุวฑฺฒโน วข.นครศรีธรรมราช
๔๕ ดร. วิโรจน์  พรหมสุด วข. นครศรีธรรมราช
๔๖ ดร. พีระศิลป์  บุญทอง วข. นครศรีธรรมราช
๔๗ ดร. ธีระพงษ์  สมเขาใหญ่ วข. นครศรีธรรมราช
๔๘ พระมหาชิต  ฐานชิโต วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส
๔๙ พระครูพิพิธวรกิจจานุการ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส
๕๐ พระมหาวิจิตร  กลฺยาณจิตฺโต วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส
๕๑ พระมหาสุรชัย  วราสุโภ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส
๕๒ พระมหาสุชาติ  อนาลโย วส.ปัตตานี
๕๓ อาจารย์จารึก  ศิรินุพงศ์ วส. ปัตตานี
๕๔ อาจารย์อำพร  มณีเนียม วส. ปัตตานี
๕๕ อาจารย์สมภพ  สายหยุด วส.พุทธโสธร
๕๖ อาจารย์ชัยวัฒน์  ลาไป วส.พุทธโสธร
๕๗ อาจารย์ธนวรรณ  จารุไพบูลย์ หร. วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
๕๘ พระครูสิริพัชรากร หร. จ.เพชรบูรณ์
๕๙ อาจารย์สุภาภรณ์  โสภา หร. วัดพัฒนาราม 
๖๐ พระมหาชัชรินทร์  แก้วศรี นวบ. จ.สงขลา
๖๑ อาจารย์พลพจน์  เชาว์วิวัฒน์ นวบ.วัดสามพราน
๖๒ อาจารย์ปทุมมาศ  ว่องอรุณชัย นวบ. จันทบุรี 
๖๓ พระครูสุนทรวัชรการ นวบ. จ. เพชรบุรี
๖๔ พระสมุห์ศิริชัย  ฐานุตฺตโร นวบ. จ. เพชรบุรี
๖๕ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ  ชยทตฺโต นวบ. จ. ราชบุรี
๖๖ อาจารย์พัชราวลัย  ศุภภะ นวบ. วัดไร่ขิง
๖๗ อาจารย์เขมจิรา  พิทักราษฎร์ นวบ. วัดใหญ่อินทาราม
๖๘ พระสมุห์พิจิตร  ธมฺมวิจิตฺโต คณะพุทธศาสตร์
๖๙ นายธวัชชัย ศรีสุข  
๗๐ พระมหาสุรศักดิ์  ธีรวํโส สำนักงานประกัน
๗๑ พระสุทิน  เขมวํโส กองวิชาการ
๗๒ พระมหาธิติ  อนุภทฺโท กองวิชาการ
๗๓ นายสุชญา  ศิริธัญภร กองวิชาการ
๗๔ นายสนธิญาณ  รักษาภักดี กองวิชาการ
๗๕ นายสินชัย  วงษ์จำนงค์ กองวิชาการ
๗๖ นายชำนาญ  เกิดช่อ กองวิชาการ
๗๗ นายอักษราวิชญ์  โฉมศรี กองวิชาการ
๗๘ นายสมบูรณ์  เพ่งพิศ กองวิชาการ
๗๙ นายจิระศักดิ์  ธารสุขกระจ่าง กองวิชาการ
๘๐ นายศุภฐาน  สุดาจันทร์ กองวิชาการ
๘๑ นางสาวปฏิธรรม  สำเนียง กองวิชาการ
๘๒ นางสาวฐาณิชญาณ์  มัควัลย์ กองวิชาการ
๘๓ พระมหาราชัน  จิตปาโล สถาบันภาษา
๘๔ พระมหาเจริญพันธ์  ธนวุฑฺธมเมธี สถาบันภาษา

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมความคิดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการพันธกิจ โดยคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ดร.ยุพิน เถื่อนศรี อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ อาจารย์รัชดา คำจริง และอาจารย์สารัล กระจง

 แบบฟอร์มรายงานการทำกิจกรรม

  • แบบฟอร์ม ๑
  • แบบฟอร์ม ๒

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตาแนวพันธกิจ

  1. ผลงานเรื่อง..........................................................................    โดย .................................
  2. ผลงานเรื่อง..........................................................................    โดย ..................................
  3. ผลงานเรื่อง..........................................................................    โดย .................................
  4. ผลงานเรื่อง..........................................................................    โดย ..................................