สรุปผลการจัดการความรู้ 2556 กองวิชาการ

  • การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ได้แก่

    ๑. การกำหนดเรื่องร่วมกัน 
      บุคลากรแต่ละฝ่าย มีการร่วมพูดคุยระดมสมองและพิจารณากำหนดประเด็นในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศประจำฝ่าย ทั้งนี้ยึดหลักการมีส่วนร่วมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศที่จะสร้างขึ้นให้สามารถเกิดประโยชน์ทั้งกับส่วนงานกองวิชาการ  ส่วนจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาอื่นๆในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ .....
     
  • » อ่านต่อ

Total: 1 subjects, Page: 1/1, « | 1 | »
Counter: