การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ ๓

 •           โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการสอน สําหรับคณาจารย์”  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗     ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

  อุบลราชธานี  ตําบลกระโสบ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
            เป้าหมายของโครงการจําแนกเป็น ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม คณาจารย์ประจํา ในส่วนจัดการศึกษาภาคเหนือ จํานวน  ๗๒ รูป/คน    ๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ คณาจารย์ของ
  มหาวิทยาลัย ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  และ ๓. เป้าหมายเชิงเวลา  
 • » อ่านต่อ

การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ ๒

 •  

  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการสอน สําหรับคณาจารย์”  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

  วิทยาลัย  ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  เป้าหมายของโครงการจําแนกเป็น ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม คณาจารย์ประจํา ในส่วนจัดการศึกษาภาคเหนือ จํานวน  ๗๑ รูป/คน    ๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  และ ๓. เป้าหมายเชิงเวลา  
  ในการดําเนินการโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑.  ให้บุคลากรสายอาจารย์รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ๒. ให้บุคลากรสายอาจารย์นําความรู้ไปใช้ในการสอนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
 • » อ่านต่อ

การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ ๑

 •              โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสําหรับคณาจารย์ ครั้งที่ ๑ สําหรับคณาจารย์ภาคกลางและภาคใต้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสันติศึกษา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                เป้าหมายของโครงการจําแนกเป็น (๑) เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม คณาจารย์ ประจํา ในส่วนกลางและภาคใต้ จํานวน ๗๕ รูป/คน (๒) เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ คณาจารย์ของ มหาวิทยาลัย ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ได้รับความรู้และ พัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ (๓) เป้าหมายเชิงเวลา คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • » อ่านต่อ

Total: 4 subjects, Page: 1/2, « | 1 2 | »
Counter: