การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ ๒

 •  

  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการสอน สําหรับคณาจารย์”  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

  วิทยาลัย  ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  เป้าหมายของโครงการจําแนกเป็น ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม คณาจารย์ประจํา ในส่วนจัดการศึกษาภาคเหนือ จํานวน  ๗๑ รูป/คน    ๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  และ ๓. เป้าหมายเชิงเวลา  
  ในการดําเนินการโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑.  ให้บุคลากรสายอาจารย์รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ๒. ให้บุคลากรสายอาจารย์นําความรู้ไปใช้ในการสอนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
 • » อ่านต่อ

การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ ๑

 •              โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสําหรับคณาจารย์ ครั้งที่ ๑ สําหรับคณาจารย์ภาคกลางและภาคใต้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสันติศึกษา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                เป้าหมายของโครงการจําแนกเป็น (๑) เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม คณาจารย์ ประจํา ในส่วนกลางและภาคใต้ จํานวน ๗๕ รูป/คน (๒) เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ คณาจารย์ของ มหาวิทยาลัย ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ได้รับความรู้และ พัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ (๓) เป้าหมายเชิงเวลา คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • » อ่านต่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 •           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีส่วนงานจัดการศึกษาภายใต้สังกัดในระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ จำนวน ๕๑ แห่ง ได้แก่ คณะ ๕ แห่ง วิทยาเขต ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๑๒ แห่ง โครงการขยายห้องเรียน ๕ แห่งและหน่วยวิทยบริการ ๑๙  แห่ง ในพื้นที่ ๔๖ จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาของทุกส่วนงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
            ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษากับส่วนงานจัดการศึกษา กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานจัดการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์รับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
 • » อ่านต่อ

Total: 9 subjects, Page: 3/3, « | 1 2 3 | »
Counter: