เทคนิคการเขียนบทความและงานวิจัย

 •       เทคนิคการเขียนบทความ ผู้เขียนขอนำหลักการ T S S C L C C R มาเป็นกรอบในการอธิบายผ่านประสบการณ์ของตนเองทีละข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

      T=Title หมายถึง ชื่อเรื่อง 
  การตั้งชื่อเรื่องนับว่ามีความสำคัญต่อบทความเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในบล็อกบางบล็อก เช่น บล็อกของโอเคเนชั่น ทันทีที่เราโพสต์ข้อความขึ้น ชื่อบทความที่เราเขียนจะถูกนำไปแสดงในบัญชี “update” เพื่อให้สมาชิกในบล็อกที่กำลังออนไลน์อยู่ได้รับทราบว่า มีบทความใหม่ถูกโพสต์ขึ้น บทความจะมีผู้เปิดอ่านหรือไม่ ก็ย่อมขึ้นอยู่กับชื่อเรื่องที่ตั้งว่า ดึงดูดความสนใจผู้พบเห็นมากน้อยเพียงใด ....
 • » อ่านต่อ

เทคนิคการเขียนงานวิจัย ดร.แสวง นิลนามะ

 •      งานวิจัยถือเป็นนวัตกรรมทางวิชาการ ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดหรือบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางความคิดและพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์เพื่อเตรียมรับมือกับนานาปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ  สังคมและจากตัวมนุษย์เอง  กล่าวในแง่หนึ่งงานวิจัยเป็นทั้งเครื่องมือในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเป็นทั้งเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  ซึ่งผู้ใช้(บางทีอาจเป็นทั้งนักวิจัยโดยไม่รู้ตัว)จะต้องตรวจสอบ หรือวิจัยเครื่องมือดังกล่าวว่าใช้ได้จริงหรือไม่เพียงใด

 • » อ่านต่อ

การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ ๓

 •           โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการสอน สําหรับคณาจารย์”  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗     ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

  อุบลราชธานี  ตําบลกระโสบ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
            เป้าหมายของโครงการจําแนกเป็น ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม คณาจารย์ประจํา ในส่วนจัดการศึกษาภาคเหนือ จํานวน  ๗๒ รูป/คน    ๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ คณาจารย์ของ
  มหาวิทยาลัย ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  และ ๓. เป้าหมายเชิงเวลา  
 • » อ่านต่อ

Total: 9 subjects, Page: 2/3, « | 1 2 3 | »
Counter: