สรุปผลการจัดการความรู้ 2556 กองวิชาการ

 • การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ได้แก่

  ๑. การกำหนดเรื่องร่วมกัน 
    บุคลากรแต่ละฝ่าย มีการร่วมพูดคุยระดมสมองและพิจารณากำหนดประเด็นในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศประจำฝ่าย ทั้งนี้ยึดหลักการมีส่วนร่วมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศที่จะสร้างขึ้นให้สามารถเกิดประโยชน์ทั้งกับส่วนงานกองวิชาการ  ส่วนจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาอื่นๆในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ .....
   
 • » อ่านต่อ

บทความ ด้วยภาระงานและการใฝ่รู้จึงทำให้ได้เรียนรู้

 •       จากภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ซึ่งเริ่ม panerai replica watches ประเมินคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนฯ เป็นครั้งแรก  จึงทำให้มองเห็นภาพรวมที่องค์กรจะต้องดำเนินการและปฏิบัติการ  ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อบังคับจากองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาที่โยงไปสู่งานวิจัย  คือ  ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ

      เมื่อมีความจำเป็นต้องสร้างผลงานวิจัย  จึงมีคำถามว่าจะเริ่มอย่างไร ....
 • » อ่านต่อ

เทคนิคการวิจัย

 •                มีนักวิจัยมือใหม่จำนวนมากที่มีความเข้าใจสับสน ระหว่างปัญหาการวิจัย กับหัวข้อการวิจัย ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง    บางท่านบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ก็เขียนรวมจนมองไม่ออกว่า อะไรเป็นปัญหา อะไรเป็นหัวข้อและอะไรคือวัตถุประสงค์  บางท่านอาจมองว่า  มันเป็นคนละเรื่อง  ก็แยกประเด็นออกคนละส่วน  บางท่านแยกกันห่างระหว่างปัญหาการวิจัยกับหัวข้อการวิจัยและวัตถุประสงค์ จนหาความสัมพันธ์กันไม่ได้ เป็นหนังคนละเรื่องในม้วนเดียวกัน  เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไร จึงจะทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน แต่เขียนไว้ต่างกัน  มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน  มิใช่อ่านแล้วได้หลายเรื่อง ....

 • » อ่านต่อ

Total: 9 subjects, Page: 1/3, « | 1 2 3 | »
Counter: