การจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามแนวพันธกิจ

  • การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจเป็นเทคนิคการสอนที่มหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนและสนับสนุนให้อาจารย์นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  fake watches เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะมีส่วนช่วยให้อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีมาร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     

     

  • » อ่านต่อ

Total: 1 subjects, Page: 1/1, « | 1 | »
Counter: