รายงานผลโครงการการจัดการความรู้

  •  กระบวนการจัดการความรู้  เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย  ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ได้กำหนดไว้ว่า  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  • » อ่านต่อ

ขุมความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  •  สรุปผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจ  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

     
  • » อ่านต่อ

รักษ์เทคโนโลยี

  •              การประสานพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม โดยดำเนินโครงการสัมมนาการใช้สื่อและนวัตกรรมให้เท่าทันกาลสมัย  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมใน ๔ รายวิชา คือ  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔

  • » อ่านต่อ

Total: 19 subjects, Page: 1/7, « | 1 2 3 4 5 6 7 | »
Counter: