การวิจัยแบบง่าย

  • การวิจัยชั้นเรียน มีสมมติฐานการวิจัยว่าด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับพัมนาจิตอาสา ทำให้นิสิตมีการพัมนาลักษณะจิตอาสา ซึ่งสามารถวัดประเมินได้ ๓ ด้าน คือ การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละต่อสังคม ความมั่งมั่นพัฒนา มีเป้าหมายคือนิสิตชั้นปีที่ ๔วิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาจิตอาสาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

  • » อ่านต่อ

ด้วยภาระงานและการใฝ่รู้จึงทำให้ได้เรียนรู้

  •  าเกณฑ์คุณภาพของผลงานวิจัยที่จะนำไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาว่าต้องใช้คุณภาพระดับไหน  
    จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผลงานวิจัยที่จะนำมาใช้กับการประกันคุณภาพนั้น  สามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่ายไปจนถึงงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  อันเป็นผลงานของบุคลากรในส่วนงานสามารถนำมาใช้ประกอบหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาได้ทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย์ประจำแล้ว  ต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่องประกอบ  ดังนั้นการทำผลงานวิจัยจึงเป็นภาระงานของอาจารย์ประจำในเชิงบังคับมากขึ้น  เมื่อได้คำตอบตามความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงมีคำถามต่อมาว่าจะหาวิธีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัยจนสามารถผลิตผลงานวิจัยอย่างไร ?

  • » อ่านต่อ

เทคนิคการเขียนบทความและงานวิจัย

  •      การเขียนบทความก็ดี การเขียนงานวิจัยก็ดี เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะนอกจากจะต้องอาศัยหลักการ วิธีการตามปกติโดยทั่วไปแล้ว ส่วนหนึ่งต้องอาศัย “เทคนิค”  เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
        หลักการ วิธีการ ตลอดเทคนิคในการเขียนบทความ และงานวิจัย มีผู้รู้นำเสนอไว้หลายแนวทาง ผู้ใคร่ต่อการศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้โดยไม่ยาก  เพราะก่อนหน้าที่ผู้เขียนจะลงมือเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ลองสืบค้นดูข้อมูล ก็พบบทความนำแสนอเทคนิคการเขียนบทความ และงานวิชาการ ตลอดถึงงานวิจัยค่อนข้างมากพอสมควร

  • » อ่านต่อ

Total: 6 subjects, Page: 1/2, « | 1 2 | »
Counter: