เทคนิคการเขียนงานวิจัย

  •      งานวิจัยถือเป็นนวัตกรรมทางวิชาการ ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดหรือบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางความคิดและพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อตัวเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์เพื่อเตรียมรับมือกับนานาปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ  สังคมและจากตัวมนุษย์เอง  กล่าวในแง่หนึ่งงานวิจัยเป็นทั้งเครื่องมือในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเป็นทั้งเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  ซึ่งผู้ใช้(บางทีอาจเป็นทั้งนักวิจัยโดยไม่รู้ตัว)จะต้องตรวจสอบ หรือวิจัยเครื่องมือดังกล่าวว่าใช้ได้จริงหรือไม่เพียงใด  

  • » อ่านต่อ

เทคนิคการวิจัย

  •      มีนักวิจัยมือใหม่จำนวนมากที่มีความเข้าใจสับสน ระหว่างปัญหาการวิจัย กับหัวข้อการวิจัย ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง    บางท่านบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ก็เขียนรวมจนมองไม่ออกว่า อะไรเป็นปัญหา อะไรเป็นหัวข้อและอะไรคือวัตถุประสงค์  บางท่านอาจมองว่า  มันเป็นคนละเรื่อง  ก็แยกประเด็นออกคนละส่วน  บางท่านแยกกันห่างระหว่างปัญหาการวิจัยกับหัวข้อการวิจัยและวัตถุประสงค์ จนหาความสัมพันธ์กันไม่ได้ เป็นหนังคนละเรื่องในม้วนเดียวกัน  เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไร จึงจะทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน แต่เขียนไว้ต่างกัน  มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน  มิใช่อ่านแล้วได้หลายเรื่อง

  • » อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ส่วนงานจัดการศึกษาทุกส่วนงานสนับ Omega Replica Watches สนุนและเสริมสร้างให้คณาจารย์ได้เรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต และเป็นไปตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยหวังผลสัมฤทธิ์ที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงเริ่มดำเนินการตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติจากกลุ่มคณาจารย์แกนนำ และมุ่งขยายการสร้างชุมชนนักปฏิบัติสู่ส่วนงานระดับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และห้องเรียน ทั่วประเทศ

  • » อ่านต่อ

Total: 27 subjects, Page: 9/9, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | »
Counter: