เทคนิคการเขียนบทความและงานวิจัย

  •      การเขียนบทความก็ดี การเขียนงานวิจัยก็ดี เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะนอกจากจะต้องอาศัยหลักการ วิธีการตามปกติโดยทั่วไปแล้ว ส่วนหนึ่งต้องอาศัย “เทคนิค”  เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
        หลักการ วิธีการ ตลอดเทคนิคในการเขียนบทความ และงานวิจัย มีผู้รู้นำเสนอไว้หลายแนวทาง ผู้ใคร่ต่อการศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้โดยไม่ยาก  เพราะก่อนหน้าที่ผู้เขียนจะลงมือเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ลองสืบค้นดูข้อมูล ก็พบบทความนำแสนอเทคนิคการเขียนบทความ และงานวิชาการ ตลอดถึงงานวิจัยค่อนข้างมากพอสมควร

  • » อ่านต่อ

เทคนิคการเขียนงานวิจัย

  •      งานวิจัยถือเป็นนวัตกรรมทางวิชาการ ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดหรือบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางความคิดและพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อตัวเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์เพื่อเตรียมรับมือกับนานาปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ  สังคมและจากตัวมนุษย์เอง  กล่าวในแง่หนึ่งงานวิจัยเป็นทั้งเครื่องมือในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเป็นทั้งเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  ซึ่งผู้ใช้(บางทีอาจเป็นทั้งนักวิจัยโดยไม่รู้ตัว)จะต้องตรวจสอบ หรือวิจัยเครื่องมือดังกล่าวว่าใช้ได้จริงหรือไม่เพียงใด  

  • » อ่านต่อ

เทคนิคการวิจัย

  •      มีนักวิจัยมือใหม่จำนวนมากที่มีความเข้าใจสับสน ระหว่างปัญหาการวิจัย กับหัวข้อการวิจัย ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง    บางท่านบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ก็เขียนรวมจนมองไม่ออกว่า อะไรเป็นปัญหา อะไรเป็นหัวข้อและอะไรคือวัตถุประสงค์  บางท่านอาจมองว่า  มันเป็นคนละเรื่อง  ก็แยกประเด็นออกคนละส่วน  บางท่านแยกกันห่างระหว่างปัญหาการวิจัยกับหัวข้อการวิจัยและวัตถุประสงค์ จนหาความสัมพันธ์กันไม่ได้ เป็นหนังคนละเรื่องในม้วนเดียวกัน  เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไร จึงจะทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน แต่เขียนไว้ต่างกัน  มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน  มิใช่อ่านแล้วได้หลายเรื่อง

  • » อ่านต่อ

Total: 28 subjects, Page: 9/10, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | »
Counter: