รักวัฒนธรรมไทย

  •  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวรรณคดีบาลีศึกษาและรายวิชารวมกีรติมหาภาวยะ บูรณาการร่วมพันธกิจการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม ดำเนินงานโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนปี ๒๕๕๖ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดต้นสน  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานนับสิบปี วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน เทิดทูนสถาบัน รักชาติและรักศิลปวัฒนธรรม

  • » อ่านต่อ

สำนึกรักบ้านเกิด

  •              แนวคิดการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเกิดจากประสบการณ์การสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เริ่มจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสถิติและการวิจัย ที่ฝึกนิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา โดยมอบหมายให้นิสิตจัดโครงการสัมมนาผลการวิจัยเพื่อบริการความรู้สู่สังคม

  • » อ่านต่อ

แผนบูรณาการการเรียนการสอน

  • แผนการเรียนการสอน ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ การปลูกฝัง แผนการศึกษาอิสระ แผนการสอนวิชาสัมมนาสังคมศึกษา แผนวิจัยทางสังคม แผนการสอนการปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนสารสนเทศ

  • » อ่านต่อ

Total: 27 subjects, Page: 7/9, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | »
Counter: