รักสอนธรรม

 •  

   พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน ได้ดำเนินการบูรณาการพันธกิจ โดยใช้รายวิชาเป็นฐาน คือ รายวิชาการจัดการเรียนรู้บูรณาการในพันธกิจ คือ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านโครงการไหว้ครู และการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งมีความโดดเด่น ในโครงการอบรมครูสอนศิลธรรมในโรงเรียน เริ่มต้นจากการวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชา กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ จัดทำ มคอ.๓ ดำเนินการตามแผนรายงานผลกิจกรรมสำคัญคือ จัดทำหลักสูตรการอบรม มอบหมายให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการอบรม

 • » อ่านต่อ

 • รักวัฒนธรรมไทย

  •  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวรรณคดีบาลีศึกษาและรายวิชารวมกีรติมหาภาวยะ บูรณาการร่วมพันธกิจการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม ดำเนินงานโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนปี ๒๕๕๖ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดต้นสน  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานนับสิบปี วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน เทิดทูนสถาบัน รักชาติและรักศิลปวัฒนธรรม

  • » อ่านต่อ

  สำนึกรักบ้านเกิด

  •              แนวคิดการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเกิดจากประสบการณ์การสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เริ่มจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสถิติและการวิจัย ที่ฝึกนิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา โดยมอบหมายให้นิสิตจัดโครงการสัมมนาผลการวิจัยเพื่อบริการความรู้สู่สังคม

  • » อ่านต่อ

  Total: 28 subjects, Page: 7/10, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | »

  ระบบและกลไกการจัดการความรู้

  Counter: