รักษ์สุขภาพ

  •                 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสาธารณสุขในพระไตรปิฎก บูรณาการร่วมพันธกิจการวิจัยโดยใช้วิชาเป็นฐานดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของพระภิกษุสงฆ์ จังหวัดแพร่  โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลภาค ป้อนข้อมูล  วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล พร้อมนำผลที่ได้รับจากการศึกษาไปถ่ายทอดต่อในชุมชน พร้อมกันกันนี้ได้บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการในโครงการสมุนไพรไทยและ แผนไทย โดยกำหนดให้นิสิตศึกษาชนิดลักษณะและคุณค่าสมุนไพร จัด และเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

  • » อ่านต่อ

รักษาธรรม

  •                 ผศ.บรรจง โสดาดี  ได้สอนรายวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอ รณาการร่วมกับการวิจัย เรื่องบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรเรียน เริ่มจากการเขียนแผนการสอนระบุกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนิสิต ใน มคอ ๓  ฝึกนิสิตให้เรียนรู้วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการ ผลการบูรณาการพันธกิจทำให้นิสิตเกิดสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และยังเกิดผลที่ดีต่อการวิจัย

  • » อ่านต่อ

รักษ์ท้องถิ่น

  •         ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย  ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ได้รับอนุมัติให้ทำงานวิจัย เรื่อง อิทธิพลของปราสาทขอมต่อคนในท้องถิ่น นำนิสิตชั้นปีที่ ๔  เป็นผู้ช่วยการวิจัย ทำหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นิสิตในระหว่างเก็บข้อมูล  ในการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์และคณะ เริ่มจากการตะหนักถึงสภาพปัญญาและความต้องการพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเกิดจากสถานศึกษามีความต้องการให้อาจารย์จากวิทยาเขตสุรินทร์ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

  • » อ่านต่อ

Total: 28 subjects, Page: 6/10, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | »
Counter: