รักษาธรรม

 •                 ผศ.บรรจง โสดาดี  ได้สอนรายวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอ รณาการร่วมกับการวิจัย เรื่องบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรเรียน เริ่มจากการเขียนแผนการสอนระบุกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนิสิต ใน มคอ ๓  ฝึกนิสิตให้เรียนรู้วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการ ผลการบูรณาการพันธกิจทำให้นิสิตเกิดสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และยังเกิดผลที่ดีต่อการวิจัย

 • » อ่านต่อ

รักษ์ท้องถิ่น

 •         ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย  ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ได้รับอนุมัติให้ทำงานวิจัย เรื่อง อิทธิพลของปราสาทขอมต่อคนในท้องถิ่น นำนิสิตชั้นปีที่ ๔  เป็นผู้ช่วยการวิจัย ทำหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นิสิตในระหว่างเก็บข้อมูล  ในการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์และคณะ เริ่มจากการตะหนักถึงสภาพปัญญาและความต้องการพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเกิดจากสถานศึกษามีความต้องการให้อาจารย์จากวิทยาเขตสุรินทร์ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

 • » อ่านต่อ

รักสอนธรรม

 •  

   พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน ได้ดำเนินการบูรณาการพันธกิจ โดยใช้รายวิชาเป็นฐาน คือ รายวิชาการจัดการเรียนรู้บูรณาการในพันธกิจ คือ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านโครงการไหว้ครู และการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งมีความโดดเด่น ในโครงการอบรมครูสอนศิลธรรมในโรงเรียน เริ่มต้นจากการวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชา กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ จัดทำ มคอ.๓ ดำเนินการตามแผนรายงานผลกิจกรรมสำคัญคือ จัดทำหลักสูตรการอบรม มอบหมายให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการอบรม

 • » อ่านต่อ

 • Total: 27 subjects, Page: 6/9, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | »

  ระบบและกลไกการจัดการความรู้

  Counter: