รักษ์อยู่พอเพียง

  •              ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาเศรษฐกิจพิเพียงกับการศึกษา  ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ.๓  หมวด ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาที่สอนเป็นเอกสารประกอบการสอน จากนั้น  ได้นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาปรับใช้ในการออกแบบการสอนและสอดแทรกในเนื้อหารายวิชาเศรษฐกิจการดำเนินชีวิต

  • » อ่านต่อ

รักษ์ประเพณีไทย

  •                อาจารย์พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ สอนรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  วางแผนการสอนและมอบหมายให้นิสิตไปค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา  นำเสนอในชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตอื่น  อาจารย์อธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเทศมหาชาติ  และมอบให้นิสิตร่วมดำเนินการโครงการรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ พร้อมกันนี้ ได้พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยหลักไตรสิกขา

  • » อ่านต่อ

รักษ์บ้านเฮา

  •             ผศ.วิโรจน์  ศรีคำภา  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของชุมชนในจังหวัดแพร่ มีอาจารย์วัชโรจน์ อินเต็ม เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยงานวิจัยมุ่งศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันในชุมชนจังหวัดแพร่  ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ และบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการแก่สังคมที่นิสิตมีส่วนร่วม นำนิสิตในรายวิชาพุทธปรัชญา ร่วมเก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูล จัดเวทีสัมมนาผลการวิจัย

  • » อ่านต่อ

Total: 28 subjects, Page: 5/10, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | »
Counter: