รักษ์ประเพณีไทย

  •                อาจารย์พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ สอนรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  วางแผนการสอนและมอบหมายให้นิสิตไปค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา  นำเสนอในชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตอื่น  อาจารย์อธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเทศมหาชาติ  และมอบให้นิสิตร่วมดำเนินการโครงการรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ พร้อมกันนี้ ได้พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยหลักไตรสิกขา

  • » อ่านต่อ

รักษ์บ้านเฮา

  •             ผศ.วิโรจน์  ศรีคำภา  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของชุมชนในจังหวัดแพร่ มีอาจารย์วัชโรจน์ อินเต็ม เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยงานวิจัยมุ่งศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันในชุมชนจังหวัดแพร่  ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ และบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการแก่สังคมที่นิสิตมีส่วนร่วม นำนิสิตในรายวิชาพุทธปรัชญา ร่วมเก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูล จัดเวทีสัมมนาผลการวิจัย

  • » อ่านต่อ

รักษ์สุขภาพ

  •                 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสาธารณสุขในพระไตรปิฎก บูรณาการร่วมพันธกิจการวิจัยโดยใช้วิชาเป็นฐานดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของพระภิกษุสงฆ์ จังหวัดแพร่  โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลภาค ป้อนข้อมูล  วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล พร้อมนำผลที่ได้รับจากการศึกษาไปถ่ายทอดต่อในชุมชน พร้อมกันกันนี้ได้บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการในโครงการสมุนไพรไทยและ แผนไทย โดยกำหนดให้นิสิตศึกษาชนิดลักษณะและคุณค่าสมุนไพร จัด และเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

  • » อ่านต่อ

Total: 27 subjects, Page: 5/9, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | »
Counter: