รักษ์ภาษาและโบราณวัตถุ

  •               ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง  สอนรายวิชาสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  จัดทำแผนการสอน บูรณาการโดยใช้โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัมนาเครือข่ายพระสงฆ์พิทักษ์วัฒนธรรมเป็นฐาน ร่วมกับการวิจัย และการเรียนการสอน เริ่มจากการศึกษาความต้องการของพระสงฆ์ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม คือ พระครูโกวิทธรรมโสภณ วัดร้องเม็ง  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีกิจกรรมเด่น คือ พิพิธภัณฑ์ชุมชน พร้อมสำรวจความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัด

  • » อ่านต่อ

รักษ์สงเคราะห์ชุมชน

  •                พระครูประวิตวรานุยุต วางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน กับการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเริ่ม replica watches จากการวิเคราะห์สังเขปรายวิชา ซึ่งพบว่า หัวใจของวิชา คือ "จิตพระโพธิสัตว์" จึงกำหนดเป้าหมายดึงภาวะจิตโพธิสัตว์ให้ปรากฏแก่นิสิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา  ต่อจากนั้น จัดทำแผนการสอนที่เน้นการให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีจากการบรรยาย การค้นคว้ารายงาน สังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมหายานที่แฝงอยู่ในเถรวาท

  • » อ่านต่อ

รักษ์สมุนไพร

  •                 อาจารยืเสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล  บูรณาการพันธกิจบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยใช้โครงการสมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทยเป็นฐานในรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา และรายวิชาพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  กิจกรรมที่โดดเด่น คือ การมอบหมายให้นิสิตศึกษา ปลูกและดูแลพืชสมุนไพร ร่วมพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน  ประสานความร่วมมือกับกลุ่มภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ร่วมบรรยายความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงานและถวายความรู้แก่นิสิต

  • » อ่านต่อ

Total: 28 subjects, Page: 4/10, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | »
Counter: