เกื้อบุญหนุนรัก

  •                  ด้วยความห่วงใยคุณภาพนิสิตและความต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุลทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ  กลุ่มเกื้อบุญหนุนรัก จึงได้ร่วมกันคิด  ร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนาการเรียนการสอน อย่างมีความสุข  พัฒนาขยายขอบเขตการบูรณาการ  โดยต่อยอดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากโครงการปกิบัติธรรมระดมเกื้อบุญหนุุนชุมชน สู่โครงการเสริมพลังคุณธรรมนำสู่อาเซียน ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

  • » อ่านต่อ

รักษ์บุญเกื้อหนนสังคม

  •             สมาชิกชุมชนปฏิบัติการเกื้อบุญหนุนรักได้บูรณาการพันธกิจแบบสหวิชาใน ๖ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ  รายวิชาสื่อและเทคโนโลยีการสอนสังคมศึกษา รายวิชาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวิชาหน้าที่พลเมือง  โดยร่วมคิด ร่วมวางแผนและดำเนินงานโรงการปฏิบัติธรรมระดมบุญเกื้อหนุนสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชนและคณะ

  • » อ่านต่อ

รักษ์ภาษาล้านนา

  •                อาจารย์ประเด่น แบนปิง วางแผนบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยใช้โครงการสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนา ขั้นตอนการบูรณาการประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหาสังเขปรายวิชา  การออกแบบแผนการสอนหรือ มคอ ๓ การจัดกิจกรรมการสอนตามแผนการสอน พร้อมสอดแทรกเตรียมนิสิตให้เรียนรู้เนื้อหาสำหรับการทำกิจกรรมโครงการ

  • » อ่านต่อ

Total: 28 subjects, Page: 3/10, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | »
Counter: