รักษ์บุญเกื้อหนนสังคม

  •             สมาชิกชุมชนปฏิบัติการเกื้อบุญหนุนรักได้บูรณาการพันธกิจแบบสหวิชาใน ๖ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ  รายวิชาสื่อและเทคโนโลยีการสอนสังคมศึกษา รายวิชาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวิชาหน้าที่พลเมือง  โดยร่วมคิด ร่วมวางแผนและดำเนินงานโรงการปฏิบัติธรรมระดมบุญเกื้อหนุนสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชนและคณะ

  • » อ่านต่อ

รักษ์ภาษาล้านนา

  •                อาจารย์ประเด่น แบนปิง วางแผนบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยใช้โครงการสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนา ขั้นตอนการบูรณาการประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหาสังเขปรายวิชา  การออกแบบแผนการสอนหรือ มคอ ๓ การจัดกิจกรรมการสอนตามแผนการสอน พร้อมสอดแทรกเตรียมนิสิตให้เรียนรู้เนื้อหาสำหรับการทำกิจกรรมโครงการ

  • » อ่านต่อ

รักษ์ภาษาและโบราณวัตถุ

  •               ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง  สอนรายวิชาสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  จัดทำแผนการสอน บูรณาการโดยใช้โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัมนาเครือข่ายพระสงฆ์พิทักษ์วัฒนธรรมเป็นฐาน ร่วมกับการวิจัย และการเรียนการสอน เริ่มจากการศึกษาความต้องการของพระสงฆ์ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม คือ พระครูโกวิทธรรมโสภณ วัดร้องเม็ง  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีกิจกรรมเด่น คือ พิพิธภัณฑ์ชุมชน พร้อมสำรวจความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัด

  • » อ่านต่อ

Total: 27 subjects, Page: 3/9, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | »
Counter: