รักษ์เทคโนโลยี

  •              การประสานพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม โดยดำเนินโครงการสัมมนาการใช้สื่อและนวัตกรรมให้เท่าทันกาลสมัย  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมใน ๔ รายวิชา คือ  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔

  • » อ่านต่อ

รักษ์ประชาธิปไตย

  •            อาจารย์สกุณา คงจันทร์  บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ร่วมกับโครงการรัฐศาสตรวมใจร้อยความรู้สู่ชุมชน  โดยการออกแบบการสอนที่เน้นให้นสิติได้เข้าใจวิธีการทำวิจัย  และฝึกปฏิบัติทำวัจัยด้วยการแบ่งกลุ่มนิสิตให้ทำวิจัยชุมชน  ซึ่งปรากฏว่า มีรายงานวิจัยเรื่องความต้องการแบ่งกลุ่มนิสิตห้ทำวิจัยชุมชน ซึ่งปรากฏว่า มีรายงานวิจัยเรื่องความต้องการของชุมชนเพื่อการพัมนา  กรณีชุมชนบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  • » อ่านต่อ

เกื้อบุญหนุนรัก

  •                  ด้วยความห่วงใยคุณภาพนิสิตและความต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุลทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ  กลุ่มเกื้อบุญหนุนรัก จึงได้ร่วมกันคิด  ร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนาการเรียนการสอน อย่างมีความสุข  พัฒนาขยายขอบเขตการบูรณาการ  โดยต่อยอดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากโครงการปกิบัติธรรมระดมเกื้อบุญหนุุนชุมชน สู่โครงการเสริมพลังคุณธรรมนำสู่อาเซียน ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

  • » อ่านต่อ

Total: 27 subjects, Page: 2/9, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | »
Counter: