ขุมความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  •  สรุปผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจ  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

     
  • » อ่านต่อ

รักษ์เทคโนโลยี

  •              การประสานพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม โดยดำเนินโครงการสัมมนาการใช้สื่อและนวัตกรรมให้เท่าทันกาลสมัย  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมใน ๔ รายวิชา คือ  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔

  • » อ่านต่อ

รักษ์ประชาธิปไตย

  •            อาจารย์สกุณา คงจันทร์  บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ร่วมกับโครงการรัฐศาสตรวมใจร้อยความรู้สู่ชุมชน  โดยการออกแบบการสอนที่เน้นให้นสิติได้เข้าใจวิธีการทำวิจัย  และฝึกปฏิบัติทำวัจัยด้วยการแบ่งกลุ่มนิสิตให้ทำวิจัยชุมชน  ซึ่งปรากฏว่า มีรายงานวิจัยเรื่องความต้องการแบ่งกลุ่มนิสิตห้ทำวิจัยชุมชน ซึ่งปรากฏว่า มีรายงานวิจัยเรื่องความต้องการของชุมชนเพื่อการพัมนา  กรณีชุมชนบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  • » อ่านต่อ

Total: 28 subjects, Page: 2/10, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | »
Counter: