การจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามแนวพันธกิจ

  • การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจเป็นเทคนิคการสอนที่มหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนและสนับสนุนให้อาจารย์นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  fake watches เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะมีส่วนช่วยให้อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีมาร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     

     

  • » อ่านต่อ

รายงานผลโครงการการจัดการความรู้

  •  กระบวนการจัดการความรู้  เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย  ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ได้กำหนดไว้ว่า  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  • » อ่านต่อ

Total: 28 subjects, Page: 1/10, « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | »
Counter: