ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้


  • การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ ๒

  • โครงการการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารระดับต้นและกลาง

  • การจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

  • อบรมครูต้นแบบ

  • นำเสนอผลงาน KM ในงานประทานปริญญาบัตร

  • การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจ


Total: 6 subjects, Page: 1/1, « | 1 | »

Counter: