ติดต่อหน่วยงานดูแล KM

สำนักงานมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ชั้น ๔ ห้อง D400 อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
Tel/Fax. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๙๙

Counter: